แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗o แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
17 พฤษภาคม 2567

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗o แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
17 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
9 กุมภาพันธ์ 2567

1


ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยน ครั้งที่ 1/2566
15 กุมภาพันธ์ 2566

300


ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยน ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ
ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
31 มีนาคม 2565

252


ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565

Highslide JS

ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565
31 มีนาคม 2565

227


ประกาศ อบต.เกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565

Highslide JS

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564
20 กรกฎาคม 2564

260


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2566 - 2570)
7 มิถุนายน 2564

392


แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2566 - 2570)

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
26 มกราคม 2564

327


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)
10 มิถุนายน 2563

10


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)
10 มิถุนายน 2563

9


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 มิถุนายน 2563

7


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
28 พฤษภาคม 2563

384


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562
31 ตุลาคม 2562

392


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
24 กรกฎาคม 2562

402


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
12 มิถุนายน 2562

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ได้ที่นี่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
12 มิถุนายน 2562

399


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
1 ธันวาคม 2559

396


ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี
8 กุมภาพันธ์ 2559

340


ประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชาคม พื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน
8 กุมภาพันธ์ 2559

365


ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน   

เอกสารแนบ