กองช่าง
 • นายอมรรัตน์ ยิ่งยวด

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • - ว่าง -

  วิศวกรโยธา

 • นางเสาวลักษณ์ ไชยรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • - ว่าง -

  นายช่างโยธา

 • นายวัชระ ช่วยลุง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา