กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นางสาวกาญจนา ใบหลี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม

 • นางสาวกาญจนา ใบหลี

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

 • นางสาวสุนิสา มุ่งกิจ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสี้ด้า เด่นมาลัย

  ครู คศ.2

 • นางสุมาลี กาเกตุ

  ครู คศ.2

 • นางสาวรุจิรา เทพรักษา

  ครู คศ.2

 • นางสาวสุกัลยา หมันกุล

  ครู คศ.2

 • นางสาวสุพรรณี เล่านา

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านท่าด่าน

 • นางสาวปัทมา วารีศรี

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะปันหยี

 • ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะหมากน้อย

 • นางสาวหทัยกานต์ วารีศรี

  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.เกาะไม้ไผ่