คณะผู้บริหาร
 • นายดำรง สินโต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

 • นายกิตติ เล่านา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

 • นายประสิทธิ์ เหมมินทร์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

 • นายไพสิต วารีศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

 • นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี