กองคลัง
 • นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • - ว่าง -

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางเจนจิรา ฤทธิชัย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวกัญญา ชูฉิม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • - ว่าง -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
  การเงินและบัญชี

 • นางสาวณัฏฐินี จันเจือ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
  จัดเก็บรายได้

 • นางเอมอร สุธดล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายคงศักดิ์ คำล้วน

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ