กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน
13 กันยายน 2564

60


กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13 กันยายน 2564

61


กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
23 มิถุนายน 2563

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดยุติพิพาทฯ 2561
12 มิถุนายน 2563

318


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดยุติพิพาทฯ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
12 มิถุนายน 2563

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 2
27 พฤษภาคม 2563

322


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การให้ประกาศที่ ครม. กำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีใช้บังคับ
27 พฤษภาคม 2563

342


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การให้ประกาศที่ ครม. กำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีใช้บังคับ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
27 พฤษภาคม 2563

334


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎมหายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2)
27 พฤษภาคม 2563

342


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎมหายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ