กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16 มิถุนายน 2563

307


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
16 มิถุนายน 2563

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
12 มิถุนายน 2563

309


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
12 มิถุนายน 2563

304


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
20 พฤษภาคม 2562

317


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ