ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 ตุลาคม 2566

51


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
21 กันยายน 2565

274


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
21 กันยายน 2565

136


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
21 กันยายน 2563

386


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกาะปันหยี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)
10 มิถุนายน 2563

329


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)
9 มิถุนายน 2563

308


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
23 กันยายน 2562

353


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 กันยายน 2561

373


ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28 กันยายน 2560

352


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560
29 ธันวาคม 2559

356


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559
29 กันยายน 2559

70


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558
17 กันยายน 2557

355


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558

เอกสารแนบ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
24 กันยายน 2556

367


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557

เอกสารแนบ
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
24 กันยายน 2555

357


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
16 กันยายน 2554

359


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554
1 มิถุนายน 2554

358


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
1 มิถุนายน 2553

336


ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551
16 กันยายน 2552

352


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2551

เอกสารแนบ