โครงการพัฒนธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ขอสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"
27 ธันวาคม 2566

0


ขอสมัครสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"

เอกสารแนบ
คำสั่ง อบต.เกาะปันหยี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
17 ตุลาคม 2565

0


คำสั่ง อบต.เกาะปันหยี เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เอกสารแนบ
ฐานข้อมูลพรรณไม้และป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ QR Code
15 มีนาคม 2565

0


ฐานข้อมูลพรรณไม้และป้ายพรรณไม้ท้องถิ่น และภาพ QR Code

เอกสารแนบ
ตอบรับเข้าร่วมสมาชิก
10 มีนาคม 2563

0


ตอบรับเข้าร่วมสมาชิก "ฐานทรัพยากรท้องถิ่น"

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมประชาคม อบต.เกาะปันหยี เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
17 ธันวาคม 2562

0


รายงานการประชุมประชาคม อบต.เกาะปันหยี เพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 

เอกสารแนบ