วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


วิสัยทัศน์ ( Vision )

“แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ  อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ ( Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                2.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
                3.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                4.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
                5.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                6.การสาธารณูปการ

 

        ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                1.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
                3.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักฟ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
                4.การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
                5.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                6.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                7.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

 

        ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                2.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
                3.การผังเมือง
                4.จัดให้มีที่จอดรถ
                5.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                6.การควบคุมอาคาร

 

        ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

                1.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
                2.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
                3.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
                4.ให้มีตลาด
                5.การท่องเที่ยว
                6.กิจการเกี่ยวกับการพาณิช
                7.การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
                8.การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน

 

        ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                1.คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                3.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

 

        ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                3.การจัดการศึกษา
                4.การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

        ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและอปท.

                1.สนับสนุนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
                2.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร
                3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น
                4.การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลหรือ อปท.
                5.การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

        แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ

                1.กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
                2.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาการท่องเที่ยว
                3.แหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐานปลอดภัย

 

        อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม

                1.การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยความร่วมมือจากประชาชน
                2.น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่ทะเล

 

        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                1.ประชาชนมีสุภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
                2.จัดอาคารสถานที่และวัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                3.ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
                4.ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและรายได้เพียงพอ
                5.มีระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง
                6.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                7.สังคมและชุมชนเข้มแข็ง

 

เอกสารแนบ