การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงาน
เผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม
25 ตุลาคม 2565

0


เผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล” 

เอกสารแนบ