การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม กรณีจะดำเนินโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลเกาะปันหยี
5 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมชาวบ้าน ม.4 เกาะหมากน้อย เพื่อสอบถามความต้องการใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
16 มกราคม 2566

0


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้ลงพื้นที่ประชุมราษฎร ณ อาคารเอนกประสงค์หน้ามัสยิด หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย โดยในวันดังกล่าวมีการประชุมในประเด็น ดังนี้

-ประเด็นเพื่อทราบ แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่

-ประเด็นเพื่อพิจารณา รับรองประเด็นประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ,ประเด็นมาตรฐานการขอให้มิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละบ้านให้เป็นขนาดเดียวกันทุกบ้าน,การยื่นคำขอของชาวบ้านที่ประสงค์จะใช้ไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว

โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ที่แนวเขตไฟฟ้าดังกล่าวพาดผ่าน ประมาณ 30 ครัวเรือน,ผู้นำชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต. เกาะปันหยี

เมื่อประชุมดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในหลังคาเรือนเบื้องต้นที่เจ้าบ้านแจ้งว่ามีความพร้อมของระบบและประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านบางส่วนแล้ว

หลังจากประชุม อบต. เกาะปันหยีได้นำผลจากการประชุมดังกล่าวซึ่งสรุปได้ว่า ชาวบ้านมีความพร้อมและมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าจากระบบดังกล่าว โดย อบต.เกาะปันหยีจะได้นำไปประกอบการดำเนินการเปิดระบบโครงการโซล่าเซลล์ฯ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชาวบ้านต่อไป

เอกสารแนบ
กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เกาะปันหยี
9 มกราคม 2566

0


เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

นายดำรง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีได้มอบหมายให้ฝ่ายงานวิเคราะห์นโยบายและแผนร่วมกับสมาชิก สภา อบต.เกาะปันหยี ลงพื้นที่จัดประชุมเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมารวบรวมและนำไปวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนใน หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ และหมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ของ อบต. เกาะปันหยี

ผลจากการประชุมดังกล่าวทำให้ได้โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนมีความต้องการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เกาะปันหยี ซึ่ง อบต. เกาะปันหยี จะได้นำผมจากการประชุมสรุป และนำเข้าที่ประชุมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผ่นพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. เกาะปันหยีต่อไป

 

กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565
23 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
30 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขอโครงการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการพลังงานไฟฟ้า ม.4)
22 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ขอโครงการสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการพลังงานไฟฟ้า ม.4) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ