การบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ขอบ อบต. ปี 2566 (6 เดือนแรก)
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ขอบ อบต. ปี 2566 (6 เดือนแรก) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. ประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. ประจำปี 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัเการความเสี่นงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2565
1 ตุลาคม 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัเการความเสี่นงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
1 ตุลาคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1 ตุลาคม 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
15 ตุลาคม 2563

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
15 ตุลาคม 2563

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2564

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัเการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัเการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564