คำสั่่งด้านการบริหารงานบุคคล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
24 มีนาคม 2565

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
4 มกราคม 2565

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
30 กันยายน 2564

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
13 พฤศจิกายน 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
13 พฤศจิกายน 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
26 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
26 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
26 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
1 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
1 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
1 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1 ตุลาคม 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
30 กันยายน 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
3 กันยายน 2563

0


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เอกสารแนบ