ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
5 พฤษภาคม 2563

0


ข้อมูลอื่น ๆ

*ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                      - ป่าชายเลน เช่น ป่าโกงกาง, ป่าแสม, ป่าจาก ฯลฯ
                      - ภูเขาในทะเล, ถ้ำ ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม
                      - ทะเลอ่าวพังงา     
*การท่องเที่ยว
                      - สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ เขาเขียน เขาหมาจู ถ้ำลอด บ้านเกาะปันหยี เขาพิงกัน       
*มวลชนจัดตั้ง
                      - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น
                      - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 28 คน
                      - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 4 กลุ่ม จำนวน 177 คน
                      - กลุ่มเยาวชนหมู่บ้าน/ตำบล 4 กลุ่ม จำนวน 168 คน
                      - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 1 กลุ่ม จำนวน 363 คน
                      - กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 6 กลุ่ม
                      - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น จำนวน 83 คน

 

 
ด้านการบริการพื้นฐาน
4 พฤษภาคม 2563

0


การบริการพื้นฐาน

*การคมนาคม
            หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองพังงาประมาณ 7 กิโลเมตร หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีเรือรับจ้างตลอดวัน หมู่ที 3 เกาะไม้ไผ่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีเรือรับจ้างบางเวลา หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเรือเป็นเวลา
                      - ระยะทางการคมนาคมทางน้ำ (ท่าเรือศูนย์กลางบ้านท่าด่านหมู่ที่ 1)
                      - หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีเรือรับจ้างตลอดวัน
                      - หมู่ที 3 เกาะไม้ไผ่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร มีเรือรับจ้างบางเวลา
                      - หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย ระยะทาง 12 กิโลเมตร มีเรือเป็นเวลา
*การโทรคมนาคม
                      - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข         1              แห่ง        
                      - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ              14             แห่ง        
                      - เสาโทรศัพท์                         6             แห่ง        
*การไฟฟ้า
                      - มีไฟฟ้าภูมิภาคใช้จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1
                      - มีไฟฟ้าซึ่งผลิตด้วยเครื่องปั่นไฟใช้ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3
                      - มีไฟฟ้าซึ่งผลิตด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ 4        
*แหล่งน้ำธรรมชาติ
                      - บ่อน้ำตื้น 39 บ่อ
                      - สระเก็บน้ำ 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4
*แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                      - ถังเก็บน้ำฝน 17 แห่ง ทั้ง 4 หมู่บ้าน
                      - ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง หมู่ 4
                      - ประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง หมู่ 1,2,3

 

 

 

สภาพทางสังคม
3 พฤษภาคม 2563

0


สภาพทางสังคม

*การศึกษา
         - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
                 1.โรงเรียนเกาะปันหยี
                 2.โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
                 3.โรงเรียนเกาะหมากน้อย
         - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง คือ หมู่ 2, หมู่ 3 และ หมู่ 4
         - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 – 4
  
  *สถาบันและองค์การทางศาสนา
มัสยิด มี 4 แห่ง ดังนี้
                 1.มัสยิดบ้านท่าด่าน
                 2.มัสยิดเกาะปันหยี
                 3.มัสยิดเกาะไม้ไผ่
                 4.มัสยิดเกาะหมากน้อย
*สาธารณสุข
     - 
สถานีอนามัยหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 2,3 และ 4 
       -  ศูนย์ ศสมช.ทุกหมู่บ้าน
*ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - 
ป้อมตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
2 พฤษภาคม 2563

0


สภาพด้านเศรษฐกิจ

*อาชีพ
            การประกอบอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านประมงเป็นหลัก นอกจาก นี้ยังมีการประกอบอาชีพ เช่น ทำสวนยางพารา สวนมะพร้าว อาชีพรับราชการ การค้าขายและรับจ้าง

 

*หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
            1. โรงแรม 1 แห่ง คือ
                 -โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท
            2. ที่พักส่วนราชการ 1 แห่ง
                 -บ้านพักอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
            3. ร้านอาหาร 7 แห่ง คือ
                 1.ร้านอาหารสวัสดิการอุทยานอ่าวพังงา
                 2. ร้านอาหารจรัญ
                 3. ร้านอาหารนิวเฟิร์นซีฟู๊ด
                 4. ร้านอาหารมูเทียร่าห์ซีฟู๊ด
                 5. ร้านอาหารอันดามันซีฟู๊ด
                 6. ร้านอาหารซันนี่ซีฟู๊ด
                 7. ร้านอาหารปันหยีซีฟู๊ด
                 8. ร้านอาหารปันหยีบังกะโล

 

 

สภาพทั่วไป
19 มีนาคม 2563

0


สภาพทั่วไป
          ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้มีการประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 108.09 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
*ที่ตั้ง
           ทิศเหนือ            ติดต่อ กับ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา บริเวณกึ่งกลางคลองเขาตกน้ำ บริเวณพิกัด MK 419249 ไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณพิกัด MK 443266 และตัดผ่านสู่กึ่งกลางคลองในหงบ ถึงบริเวณพิกัด MK 453292 และไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านกึ่งกลางเกาะปันหยีถึงบริเวณพิกัด MK 466291 และไปทางทิศใต้ตามกึ่งกลางคลองเกาะปันหยีถึงบริเวณพิกัด MK 469283 ซึ่งเป็นอาณาเขตติดต่อกับตำบลถ้ำน้ำผุด แล้ววกไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางคลองและผ่านไปทางทิศเหนือถึงบริเวณพิกัด MK 487297 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร
            ทิศใต ้ติดต่อกับ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา บริเวณร่องน้ำลึกบริเวณพิกัด MK 574134 ไปทางทิศตะวันตกตามร่องน้ำลึก ถึงบริเวณ MK 473134 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร
            ทิศตะวันออก     ติดต่อ กับ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา บริเวณพิกัด MK 487297 ไปทางทิศใต้แล้วตัดผ่านกึ่งกลางคลองพังงา บริเวณพิกัด MK 489272 และผ่านไปตามกึ่งกลางคลองพังงา ผ่านร่องน้ำลึกด้านทิศตะวันออกของเกาะกลางเหนือไปจนถึง บริเวณพิกัด MK 570191 ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และไปทางทิศใต้ตามร่องน้ำลึก ถึงบริเวณพิกัด MK 574134 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 19 กิโลเมตร
            ทิศตะวันตก        ติดต่อ กับ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บริเวณร่องน้ำลึกบริเวณพิกัด MK 473134 ไปทางทิศเหนือผ่านด้านทิศตะวันตกของเกาะนมสาวน้อยและผ่านสู่กึ่งกลางคลองเขา ตกน้ำไปจนถึงบริเวณ MK 419249 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

*เนื้อที่    
         องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี มีเนื้อที่ประมาณ 108.09 ตารางกิโลเมตร

*ภูมิประเทศ    
         พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวพังงา และบริเวณป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีหมู่บ้านจำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้นในอ่าวพังงา
หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี ตั้งอยู่บริเวณน้ำตื้นในอ่าวพังงา
หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่บนเกาะและป่าชายเลนอ่าวพังงา
หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย ตั้งอยู่บนเกาะในอ่าวพังงา

*จำนวนหมู่บ้าน  
         จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี มีจำนวน  4  หมู่บ้าน 

หมู่

ชื่อบ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร พ.ศ. 2564

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านท่าด่าน

261

345

320

665

2

บ้านเกาะปันหยี

346

702

725

1,427

3

บ้านเกาะไม้ไผ่

250

357

355

712

4

บ้านเกาะหมากน้อย

358

701

721

1,422

รวม

 1,215

2,105

2,121

4,226

ที่มา  : ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุและจำนวนประชากร จาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

 

*เชื้อสายและการนับถือศาสนา    
         ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 98 ของประชากรทั้งหมด และที่เหลือประมาณร้อยละ 2 นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น พุทธ คริสต์ ฯ

 

ข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬา
21 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสนามกีฬา และลานกีฬา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
16 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ