การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม
17 กรกฎาคม 2566

0


หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ (ฉบับใหม่)   ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่  14 – 16 กรกฎาคม 2566 

เอกสารแนบ
เผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม
19 มิถุนายน 2566

0


โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 18  มิถุนายน  2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เอกสารแนบ
เผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม
19 ธันวาคม 2565

0


 “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและสมรรถนะทางการบริหาร ตามประกาศ ก.ถ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๔) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”

เอกสารแนบ
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรในการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 ตุลาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรในการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ