ภาพกิจกรรม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566
1072
5 กันยายน 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย)

2. หลักการและเหตุผล

          การแพทย์แผนไทย (Thai traditional medicine) เป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพมาเป็นระยะเวลานาน เป็นระบบการแพทย์ที่เกิดจากการเรียนรู้ การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ การถ่ายทอด และการผสมผสานกับการแพทย์ท้องถิ่นและระบบการแพทย์อื่นที่เข้ามาสู่สังคมไทย ในสมัยต่าง ๆ  จนกลายมาเป็นระบบการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นความสมดุลภายในจิตใจ

          เมื่อทบทวนกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอพียงในด้านความพอดี พอควรสมเหตุสมผลและมี

ความสมดุลเพื่อความสุขและสุขภาพดี เมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาอย่างสมเหตุสมผล มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพิง

ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้ยั่งยืน การส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานในครัวเรือนได้มีความรู้ในการดูแล

สุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย โดยใช้การแพทย์แผนไทยหรือใช้ภูมิปัญญา เช่น การใช้อาหารพืชผัก

สมุนไพร การนวดพื้นฐานในการประคบ การนวดฝ่าเท้า การบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน มาปฏิบัติดูแลสุขภาพ

คนในครัวเรือน ก็จะเป็นอีกวีหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการใช้ยาแผนปัจจุบัน ขณะ

เดียวกันภูมิปัญญาไทยในอดีตมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย ก็มีการใช้ต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคน

ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างดีทั้งยังไม่มีอาการข้างเคียงและยังเป็นการช่วย

ลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและประเทศชาติอีกด้วย นอกจากนี้การนวดประคบสมุนไพร การนวดเท้าและการ

รับประทานอาหารตามหลักธาตุเจ้าเรือนนำมาใช้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในครัวเรือน ก็จะเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดสายใยรักอบอุ่น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดีด้วย

          องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ) หมวดที่ 2 ส่วนที่ ๓ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้เล็งเห็นและตระหนัก ถึงความสำคัญของโครงการ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ มีภาวะสุขภาพที่ดี จึงได้จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย)

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชนได้

          2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

           3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้

4. กลุ่มเป้าหมาย

- อสม. และประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน  

5.ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

5.1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

5.2 ดำเนินการตามโครงการ

      - ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับทราบและเห็นความสำคัญของการอบรม

      - จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ

      - จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

  จัดกิจกรรมตามโครงการ

                 5.2.1 กิจกรรมให้ความรู้

          - การใช้สมุนไพรใกล้ตัวรักษาโรค

                  5.2.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

                   - สอนและสาธิต การทำลูกประคบสมุนไพร และการทำพิมเสนน้ำสมุนไพร

5.3 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ/รายงานผลการดำเนินโครงการ  

6.สถานที่ดำเนินการ

          ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

7.ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

8.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

9.งบประมาณ

          จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕66  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น              งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,๐๐๐.-บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้าย         

10. การติดตามและประเมินผล

     - จากแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มาใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและชุมชนได้

          2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

          3. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นที่พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้