Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
076 481189 ต่อ 201
 
นางอมรรัตน์ ยิ่งยวด
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
   ข้อมูลผู้บริหาร
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   โครงการพัฒนธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
   โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
  เรียกประชุม
  นัดประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  คำสั่่งด้านการบริหารงานบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
  การบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานการเจ้าหน้าที่
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาที่มิชอบด้วยกฎหมาย
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
  การเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติงาน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
  การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารราชการ
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.3 (ดู : 51) 28 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.2 (ดู : 54) 28 ก.ย. 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 67 ขยะ ม.1 (ดู : 40) 28 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 174) 31 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Mini grid) ประเภท ชุมชนพึ่งพาตนเอง บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 105) 10 มี.ค. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 101) 10 ก.พ. 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 98) 6 ก.พ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 109) 16 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กุโบร์ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 123) 11 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่กุโบร์ หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 131) 2 พ.ย. 2565
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 134) 27 ต.ค. 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง กุโบร์ (ดู : 130) 5 ต.ค. 2565
ยกเลิกประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง. (ดู : 122) 28 ก.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 128) 8 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 127) 6 ก.ย. 2565
ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 143) 8 ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 132) 8 ส.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 127) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ บนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 212) 14 มี.ค. 2565
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าร์เซลล์ (ดู : 195) 4 มี.ค. 2565
เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 193) 4 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ (ดู : 257) 25 พ.ย. 2564
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 291) 3 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ดู : 411) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ (ดู : 330) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุยานพาหนะ (ดู : 352) 29 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ดู : 336) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาชื่อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ดู : 342) 5 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการปีใหม่ 2563 (ดู : 383) 25 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดขยะ ม.2 (ดู : 301) 17 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1รายการ (ดู : 312) 13 พ.ย. 2563
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อโครงการลอยกร (ดู : 261) 20 ต.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธาฯ (ดู : 269) 1 ต.ค. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเป็นพยานการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมโป๊ะพร้อมสะพานท่าเทียบเรือ ม. 2 (ดู : 253) 22 ก.ย. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเป็นพยานการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านเกาะปันหยี (ดู : 260) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) (ดู : 411) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 488) 1 มิ.ย. 2563
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 433) 22 พ.ค. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเป็นพยานการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.ำายในหมู่บ้าน ม.2 (ดู : 317) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรอนิกส์ (ดู : 469) 18 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 407) 5 มี.ค. 2563
ร่างประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 443) 28 ก.พ. 2563
เรื่อง การเผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 309) 21 ก.พ. 2563
ประกาศเชิญชวนประชาชนเป็นพยานการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร ม. 4 (ดู : 331) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ดู : 427) 9 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 563) 23 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 426) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 426) 9 ก.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้รางสะพานเดินเท้า คสล. สายนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 359) 9 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 406) 22 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 395) 22 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 460) 15 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 388) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือ บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 499) 13 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดทาเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 516) 22 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตําบล เกาะปันหยี จังหวัดพังงา (จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลังติดตั้งไม่ต่ํากว่า ๒๓.๕๗ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 512) 18 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 440) 12 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 442) 12 ก.ย. 2561
ร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา (จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า 23.97 กิโลวัตต์) (ดู : 583) 12 ก.ย. 2561
ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตาบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 490) 4 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-679144 โทรสาร : 076-679144
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs