Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) (ดู : 67) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 1 มิ.ย. 2563
ร่าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายมาโนช-นายโสบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทอรอนิกส์ (ดู : 91) 18 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 91) 5 มี.ค. 2563
ร่างประกาศโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 89) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านางเลี๊ยะ หมู่ที่ 3 (ดู : 130) 9 ต.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 118) 23 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 101) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 87) 9 ก.ย. 2562
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้รางสะพานเดินเท้า คสล. สายนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 9 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61) 22 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 62) 22 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่4 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86) 15 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านายหยาหมาน ถึงบ้านนางเลี๊ยะ หมู่ที่3 (ตามแบบรูปรายการละเอียดของอบต.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือ บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 151) 13 พ.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดทาเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 22 ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตําบล เกาะปันหยี จังหวัดพังงา (จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลังติดตั้งไม่ต่ํากว่า ๒๓.๕๗ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 179) 18 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 152) 12 ก.ย. 2561
ร่างประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 138) 12 ก.ย. 2561
ร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา (จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า 23.97 กิโลวัตต์) (ดู : 156) 12 ก.ย. 2561
ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือบ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ ๔ ตาบลเกาะปันหยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 139) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม บ้านท่าด่าน หมู่ที่ ๑ (ดู : 129) 2 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 140) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 154) 31 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 169) 31 พ.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 163) 10 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนางสุมาลี กาเกตุ-นายก้อเส็ม วารีศรี หมู่ที่ 3 (ดู : 147) 3 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนางเลี้ย พยายาม หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 133) 2 พ.ค. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถส่วนกลาง) จำนวน1คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 161) 19 มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์(e-bidding) (ดู : 172) 6 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมอาคารโรงปั่นไฟฟ้า ม.2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 27 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการทาสีภายนอกของอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 185) 25 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านท่าด่าน ม.1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 13 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 179) 13 พ.ย. 2560
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ม.3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 206) 5 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายแอ วิรัชพงค์ ม.3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตามแบบรูปและรายการละเอียดของอบต. (ดู : 228) 11 ส.ค. 2560
ประกาศผลการเสนอราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 266) 3 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 150 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 251) 9 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับพื้นที่บริเวณที่ทำการอบต.เกาะปันหยี โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 203) 17 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบสื่อสารภายในหมู่บ้าน ม.4 ความยาว 2,500 เมตร โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 154) 5 พ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายอ้าหมาด เจริญจิตร์ ม.3 โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 149) 28 มี.ค. 2560
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 263) 16 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนางห้าเหลี้ย กองแก้ว เชื่อมต่อถนนคสล.สายบ้านนายจำนงค์ ม.1 โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 158) 14 มี.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 279) 13 มี.ค. 2560
ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 210) 6 มี.ค. 2560
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 192) 3 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สายบ้านนายร่อไหม วารีศรี บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 169) 21 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไม้ไผ่ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 173) 1 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายบัติ สุทธิการ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 172) 26 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 198) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 187) 8 พ.ย. 2559
ประกาศผลการเสนอราคาสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 295) 22 ธ.ค. 2558
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 353) 30 พ.ย. 2558
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 327) 26 พ.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 349) 3 พ.ย. 2558
ประกาศผลเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 342) 3 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 316) 16 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 273) 16 ต.ค. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 181) 30 ก.ย. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-481189 โทรสาร : 076481189 -215
E-mail Address : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs