Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก.
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 10) 18 ธ.ค. 3106
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19และ ครั้งที่ 20-2563 (ดู : 5) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” (ดู : 10) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับเมล็ดพันธ์ุผัก ตามโครงการ (ดู : 8) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 (ดู : 28) 19 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered (ดู : 17) 13 พ.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 (ดู : 27) 9 เม.ย. 2563
บทความ : "คนต่างด้าว" ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ (ดู : 5) 3 เม.ย. 2563
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563) (ดู : 22) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 99) 6 ก.พ. 2563
อบต.เกาะปันหยี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต. เกาะปันหยี (ดู : 62) 27 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 54) 9 ม.ค. 2563
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) (ดู : 14) 2 ม.ค. 2563
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.2562) (ดู : 62) 27 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 54) 25 พ.ย. 2562
รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 43) 8 พ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 75) 11 ก.ค. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 37) 6 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 (ดู : 98) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 64) 13 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 59) 13 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 50) 13 พ.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2) (ดู : 44) 5 เม.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) (ดู : 39) 2 เม.ย. 2562
ประกาศ ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (ดู : 73) 18 ม.ค. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 81) 7 ม.ค. 2562
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 43) 4 ม.ค. 2562
รายงานแผนการใช้เงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) (ดู : 66) 4 ม.ค. 2562
การริบหลักประกันสัญญา นายบรรดิษฐ์ โบศรี (ดู : 150) 5 พ.ย. 2561
ประกาศ งบเเสดงฐานะทางการเงินเเละงบอื่นๆ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 (ดู : 103) 29 ต.ค. 2561
ประกาศ รายงานเเผนการใช้จ่ายเงินรวมของอบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 112) 3 ต.ค. 2561
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา-นายมนัส ฮาเส็ม (ดู : 211) 14 มี.ค. 2561
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา-นายสมมารถ โพธิ์นุ่ม (ดู : 212) 14 มี.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 35) 5 ม.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 40) 5 ม.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ประชาสัมพันธ์-งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560) (ดู : 220) 24 พ.ย. 2560
ประกาศ-การริบหลักประกันสัญญา (นายมนัส ฮาเส็ม) (ดู : 204) 15 พ.ย. 2560
ประกาศ-การริบหลักประกันสัญญา (นายสมมารถ โพธิ์นุ่ม) (ดู : 226) 15 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.( LPA ) ประจำปี 2560 (ดู : 268) 16 ต.ค. 2560
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการให้บริการของ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 363) 11 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) (ดู : 277) 29 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 (ดู : 289) 22 ก.พ. 2560
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนแและที่ดิน (ดู : 303) 9 ก.พ. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 304) 8 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25624 หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย (ดู : 249) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ (ดู : 267) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 246) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (ดู : 315) 6 ต.ค. 2559
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 162) 3 ต.ค. 2559
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 146) 3 ต.ค. 2559
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ.2560 (ดู : 120) 3 ต.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (ดู : 1821) 20 ก.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 334) 30 มิ.ย. 2559
ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 315) 18 เม.ย. 2559
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ดู : 314) 18 เม.ย. 2559
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 181) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 141) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 128) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 133) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 282) 9 ก.พ. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-481189 โทรสาร : 076481189 -215
E-mail Address : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs