Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) (ดู : 97) 18 ธ.ค. 3106
จดหมายข่าว 2/2564 (ดู : 8) 15 ต.ค. 2563
จดหมายข่าว 1/2564 (ดู : 13) 14 ต.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-38 2563 (ดู : 15) 7 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ท้องถิ่นในจังหวัดพังงา (ดู : 17) 7 ต.ค. 2563
ประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ดู : 14) 7 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าใช้ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ (ดู : 16) 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตาม พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ดู : 19) 29 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 24 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อนสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 (ดู : 11) 24 ก.ย. 2563
สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย (ดู : 18) 9 ก.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34-2563 (ดู : 29) 3 ก.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-33 2563 (ดู : 27) 28 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 40) 11 ส.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26-29 2563 (ดู : 38) 7 ส.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 44) 5 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ดู : 42) 13 ก.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) (ดู : 35) 10 ก.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-2563 (ดู : 54) 10 ก.ค. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24-2563 (ดู : 45) 10 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 57) 26 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-2563 (ดู : 42) 19 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-2563 (ดู : 38) 12 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21-2563 (ดู : 40) 11 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริการบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)) ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 71) 1 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 71) 1 มิ.ย. 2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19และ ครั้งที่ 20-2563 (ดู : 52) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” (ดู : 62) 28 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับเมล็ดพันธ์ุผัก ตามโครงการ (ดู : 44) 25 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 (ดู : 65) 19 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อรับเครื่องหมาย DBD Registered (ดู : 68) 13 พ.ค. 2563
บทความ : "คนต่างด้าว" ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ (ดู : 41) 3 เม.ย. 2563
รณรงค์การคัดแยกขยะ (ดู : 55) 12 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 145) 6 ก.พ. 2563
อบต.เกาะปันหยี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต. เกาะปันหยี (ดู : 104) 27 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 95) 9 ม.ค. 2563
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่1 (ต.ค.-ธ.ค.2562) (ดู : 108) 27 พ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 90) 25 พ.ย. 2562
รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 83) 8 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 110) 1 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 58) 27 ก.ย. 2562
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ดู : 63) 2 ก.ย. 2562
แจ้งผลการดำเนินการเรื่องลิง (ดู : 45) 15 ส.ค. 2562
ขอเชิญเยาวชนและประชาชนชาว หมู่ที่๓ ตำเกละเกาะปันหยี เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 123) 15 ส.ค. 2562
ร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว (ดู : 57) 8 ส.ค. 2562
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ดู : 54) 1 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันแม่ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 65) 15 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 113) 11 ก.ค. 2562
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ดู : 74) 10 ก.ค. 2562
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ดู : 78) 6 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 50) 1 ก.ค. 2562
อบต.เคลื่อนที่ (ดู : 64) 1 ก.ค. 2562
ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะปันหยี (ดู : 61) 27 มิ.ย. 2562
ขอรับบริจาคหนังสือเพื่อเพิ่มเติมใน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 (ดู : 44) 14 มิ.ย. 2562
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเกาะปันหยี (ดู : 64) 29 พ.ค. 2562
รับสมัครขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (ดู : 63) 27 พ.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562 (ดู : 136) 23 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 99) 13 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 103) 13 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 90) 13 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-481189 โทรสาร : 076481189 -215
E-mail Address : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs