Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายบัติ สุทธิการ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 235) 26 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 247) 9 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.) บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 236) 8 พ.ย. 2559
ประกาศผลการเสนอราคาสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 348) 22 ธ.ค. 2558
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 449) 30 พ.ย. 2558
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ณ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 378) 26 พ.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 425) 3 พ.ย. 2558
ประกาศผลเสนอราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 387) 3 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (สถ.ศพด.1) แบบตอกเข็ม หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 356) 16 ต.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 361) 16 ต.ค. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 242) 30 ก.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 249) 30 ก.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 249) 30 ก.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงอาคารที่ทำการอบต.เกาะปันหยี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 273) 24 ก.ย. 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 247) 11 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา (ดู : 301) 11 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาดูแลระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 244) 11 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 248) 11 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 255) 11 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงอาคารที่ทำการอบต.เกาะปันหยี หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 224) 8 ก.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจัดหาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้งฯ (ดู : 228) 2 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจัดหาม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง (ดู : 249) 13 ส.ค. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบศูนย์วิถีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว หมุู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ดู : 267) 24 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อนำไปใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 302) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทาง จำนวน 13 รายการ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 314) 11 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 278) 8 มิ.ย. 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีพิเศษ (ดู : 313) 29 พ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 273) 22 พ.ค. 2558
ประกาศจ้างออกแบบ เขียนแบบศูนย์วิถีชีวิตชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี (ดู : 328) 20 พ.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 279) 28 เม.ย. 2558
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับพื้นที่อาคารที่ทำการ อบต.เกาะปันหยี บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 315) 23 เม.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรม บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 320) 3 เม.ย. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับพื้นที่อาคารที่ทำการ อบต.เกาะปันหยี บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 321) 3 เม.ย. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี บ้านท่าด่าน หมู่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 532) 10 มี.ค. 2558
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี บ้านท่าด่าน หมู่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 285) 10 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารห้องประชุม อบต.เกาะปันหยี บ้านท่าด่าน หมู่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 358) 23 ก.พ. 2558
ประกาศผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 328) 11 ก.พ. 2558
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายสุไลหมาน กล้าสมุทร์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 317) 11 ก.พ. 2558
ประกาศผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายนิพนธ์ ผะสารพันธ์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 294) 11 ก.พ. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 328) 28 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายสุไลหมาน กล้าสมุทร์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 299) 28 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายนิพนธ์ ผะสารพันธ์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 312) 28 ม.ค. 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 321) 26 ม.ค. 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) บ้านเกาะปันหยี หมู่ 2 (ดู : 327) 26 ม.ค. 2558
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 286) 21 ม.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 322) 21 ม.ค. 2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง (ดู : 306) 21 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 327) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า คสล. บ้านเกาะไม้ไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 330) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายสุไลหมาน กล้าสมุทร์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 326) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล. สายบ้านนายนิพนธ์ ผะสารพันธ์ บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 314) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการเสนอราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในพื้นที่บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 337) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการเสนอราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 311) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 327) 25 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 316) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 333) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 1ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 317) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงกาารจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่บ้านเกาะปันหยี หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 366) 11 ธ.ค. 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 346) 11 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (ดู : 343) 28 ต.ค. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-481189 โทรสาร : 076481189 -215
E-mail Address : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs