Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายดำรง สินโต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
นายสุชาติ ศรีรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
 
ข้อมูล อบต.
   ประวัติความความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   ยุทธศาสตร์
   E-SERVICE
   สำนักงาน
   นโยบายการบริหาร
   นโยบายเว็บไซต์ อบต.เกาะปันหยี
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติ
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ./พรก./พรฎ./กฎกระทรวง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  ประกาศ อบต.
  ข้อบัญญัติตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  กฎหมาย ระเบียบ อื่นๆที่น่าสนใจ
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการประเมิน ITA
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  ศูนย์บริการร่วม
  การลดขั้นตอน
สินค้าชุมชน
ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ข้อมูลภูมิปัญญา-ท้องถิ่น
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา-นายมนัส ฮาเส็ม (ดู : 216) 14 มี.ค. 2561
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา-นายสมมารถ โพธิ์นุ่ม (ดู : 219) 14 มี.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 50) 5 ม.ค. 2561
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 47) 5 ม.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ประชาสัมพันธ์-งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560) (ดู : 229) 24 พ.ย. 2560
ประกาศ-การริบหลักประกันสัญญา (นายมนัส ฮาเส็ม) (ดู : 209) 15 พ.ย. 2560
ประกาศ-การริบหลักประกันสัญญา (นายสมมารถ โพธิ์นุ่ม) (ดู : 231) 15 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.( LPA ) ประจำปี 2560 (ดู : 272) 16 ต.ค. 2560
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการให้บริการของ อบต.เกาะปันหยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 371) 11 ต.ค. 2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563) (ดู : 286) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เลขหมายโทรศัพท์สายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 10) 25 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2560 (ดู : 296) 22 ก.พ. 2560
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนแและที่ดิน (ดู : 310) 9 ก.พ. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 309) 8 ก.พ. 2560
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25624 หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย (ดู : 254) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ (ดู : 272) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 251) 6 ต.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (ดู : 320) 6 ต.ค. 2559
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 177) 3 ต.ค. 2559
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (ดู : 153) 3 ต.ค. 2559
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ.2560 (ดู : 129) 3 ต.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 (ดู : 1826) 20 ก.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 340) 30 มิ.ย. 2559
ประกาศกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 323) 18 เม.ย. 2559
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ดู : 321) 18 เม.ย. 2559
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และกำหนดประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 191) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 146) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 135) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 141) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน หน่วยงานราชการ ผู้นำกลุ่ม/องค์กร ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี (พ.ศ.2560-2562) (ดู : 287) 9 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชาคม พื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 134) 5 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสัดส่วนประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (ดู : 149) 5 ก.พ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 4 เกาะหมากน้อย (ดู : 125) 5 ก.พ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 3 เกาะไม้ไผ่ (ดู : 135) 5 ก.พ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 2 เกาะปันหยี (ดู : 132) 5 ก.พ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน (ดู : 123) 5 ก.พ. 2559
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนแและที่ดิน (ดู : 212) 4 ม.ค. 2559
แจ้ง การขอเข้าศึกษาดูงาน (ดู : 479) 27 ธ.ค. 2559
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนแและที่ดิน (ดู : 162) 4 ธ.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 256) 30 ธ.ค. 2558
ประกาศประชาสำพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 236) 25 ธ.ค. 2558
ประกาศคู่มือประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (ดู : 342) 6 ต.ค. 2558
ประกาศคู่มือประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (ดู : 262) 6 ต.ค. 2558
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 166) 1 ต.ค. 2558
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 257) 1 ต.ค. 2558
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 172) 1 ต.ค. 2558
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 185) 1 ต.ค. 2558
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 180) 1 ต.ค. 2558
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 (ดู : 193) 1 ต.ค. 2558
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 161) 1 ต.ค. 2558
คำสั่ง อบต.เกาะปันหยี เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 173) 1 ต.ค. 2558
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 361) 10 ก.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 391) 20 ก.ค. 2558
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล (ดู : 512) 13 ก.ค. 2558
การกำหนดสมัยปรระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปนหยี ประจำปีพ.ศ. 2558 (ดู : 334) 26 มี.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management ) (ดู : 288) 4 มี.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 (ดู : 190) 9 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 (ดู : 226) 9 ม.ค. 2558
ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2558 (ดู : 316) 6 ม.ค. 2558
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2558 (ดู : 296) 6 ม.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
   60 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 (อบต.ตั้งอยู่บนฝั่ง)  โทรศัพท์ : 076-481189 โทรสาร : 076481189 -215
E-mail Address : 6820101@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.kohpanyee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs